NOTICE IN TERMS OF CHAPTER 4 AND CHAPTER 8 OF THE MUNICIPAL SYSTEMS ACT NO 32 OF 2000

Notice is hereby given in terms of Chapter 4 and Chapter 8 of the Municipal Systems  Act  No.  32  of  2000  and  the  Municipal  Finance  Management  Act, that the following documents are available for inspection at the Offices of the Zululand District Municipality, Queen Silomo Centre at Ulundi.

Alternatively, documents can be viewed on the official website of the Zululand District Municipality at www.zululand.org.za

DRAFT INTEGRATED DEVELOPMENT PLAN 2018/2019

DRAFT SPATIAL DEVELOMENT FRAMEWORK 2018/2019

DRAFT WATER SERVICES DEVELOPMENT PLAN 2018/2019

DRAFT DISASTER MANAGEMENT PLAN 2018/2019

DRAFT TABLED COUNCIL BUDGET 2018/2019

KEY PERFORMANCE INDICATORS 2018/2019

PROPOSED TARRIFS AND CHARGES

Any correspondence related to the above should be directed to the office of the Municipal Manager, Zululand District Municipality, Queen Silomo Centre.

Tel. (035) 874 5500, Fax. (035) 874 5589, Private Bag X76, Ulundi, 3838.

P.M. MANQELE: ACTING MUNICIPAL MANAGER

 

 

ISAZISO NGO KOMTHETHO OLAWULA UKUSEBENZA KOHULUMENI BASEKHAYA UNAMBA 32 KA 2000 PHANSI KWESIGABA 4 NO 8

Isaziso  ngoKomthetho  Olawula  Ukusebenza  Kohulumeni  Basekhaya uNombolo  32  ka  2000  phansi  kwesigaba  4  no  8,  sibika  ukuthi  amadokhethi alandelayo  abuyekezwa  wumkhandlu  wesiFunda  saseZululand  ayatholakala ukuze  ahlolwe  umphakathi  eMkhandlwini  wesifunda  saseZululand,  Queen Silomo Centre oLundi.

Amadokhethi  ayatholakala  futhi  naku  website  yomkhandlu  wesiFunda saseZululand ku www.zululand.org.za

UHLELO OLUDIDIYELWE LWENTUTHUKO LUKA 2018/2019

UHLAKA LOKUTHUTHUKISWA KWENDAWO 2018/2019

UHLELO LOKULETHWA KWENTUTHUKO YEZAMANZI LUKA 2018/2019

UHLELO LOKUPHATHWA KWEZINHLEKELELE WANGO 2018/2019

UHLAHLO ZIMALI LUKA 2018/2019

IZINKOMBA  ZOKUKALWA  KWEZINGA  LOKULETHWA  KWENTUTHUKO KA 2018/2019

ISILINGANISO SOKUKHOKHELEKA KWEZINDLEKO

Imibuzo emayelana nalesi saziso ingaqondiswa e ofisi likaMenenja Womkhandlu wesiFunda saseZululand eQueen Silomo Centre.

Inamba yocingo: (035) 874 5500, Isikhahlamezi: (035) 8745589, Private Bag X 76, Ulundi, 3838.

P.M. MANQELE: ACTING MUNICIPAL MANAGERNotice Document:
[click to download]