ISAZISONGO KOMTHETHO OLAWULA UKUSEBENZA KOHULUMENI BASEKHAYA UNAMBA 32 KA 2000 PHANSI KWESIGABA 4 NO. 8

 

UMKHANDLU WESIFUNDA SASEZULULAND 

ISAZISONGO KOMTHETHO OLAWULA UKUSEBENZA KOHULUMENI BASEKHAYA UNAMBA 32 KA 2000 PHANSI KWESIGABA 4 NO. 8

Isaziso ngoKomthetho Olawula Ukusebenza Kohulumeni Basekhaya uNombolo 32 ka 2000 phansi kwesigaba 4 no 8, sibika ukuthi amadokhethi alandelayo abuyekezwa wumkhandlu wesiFunda saseZululand ayatholakala ukuze ahlolwe umphakathi eMkhandlwini wesifunda saseZululand, Queen Silomo Centre oLundi.

Amadokhethi ayatholakala futhi naku website yomkhandlu wesiFunda saseZululand ku www.zululand.org.za   

UHLELO OLUDIDIYELWE LWENTUTHUKO LUKA 2017/201UHLAKA LOKUTHUTHUKISWA KWENDAWO 2017/2018

UHLELO LOKULETHWA KWENTUTHUKO YEZAMANZI LUKA 2017/2018

UHLELO LOKUPHATHWA KWEZINHLEKELELE WANGO 2017/2018

UHLAHLO ZIMALI LUKA 2017/2018

IZINKOMBA ZOKUKALWA KWEZINGA LOKULETHWA KWENTUTHUKO KA 2017/2018

ISILINGANISO SOKUKHOKHELEKA KWEZINDLEKO

Any correspondence related to the above should be directed to: The Office of the Municipal Manager, Zululand District Municipality, Queen Silomo Centre or Private Bag X76, Ulundi 3838. Tel: (035) 8745500. Fax: (035) 8745589

S.B. NKOSI:

 MUNICIPAL MANAGER

 

 


Notice Document:
[click to download]