ISAZISONGO KOMTHETHO OLAWULA UKUSEBENZA KOHULUMENI BASEKHAYA UNAMBA 32 KA 2000 PHANSI KWESIGABA 4 NO 8

                                     Zululand District Municipality

ISAZISONGO KOMTHETHO OLAWULA UKUSEBENZA KOHULUMENI BASEKHAYA UNAMBA 32 KA 2000 PHANSI KWESIGABA 4 NO 8


Isazisongo  Komthetho  Olawula  Ukusebenza  Kohulumeni  Basekhaya  uNombolo  32 ka  2000  phansi  kwesigaba  4  no  8,  sibika  ukuthi  amadokhethi  alandelayo  abuyekezwa wumkhandluwesi    Fundasase    Zululand    ayatholakala    ukuze    ahlolwe    umphakathi eMkhandlwini wesifunda saseZululand; Queen Silomo Centre oLundi.


Amadokhethi  ayatholakala  futhi  naku  website  yomkhandlu  wesiFunda  saseZululand  ku
www.zululand.org.za


UHLELO OLUDIDIYELWE LWENTUTHUKO LUKA 2015/2016

  UHLAKA LOKUTHUTHUKISWA KWENDAWO 2015/2016

  UHLELO LOKULETHWA KWENTUTHUKO YEZAMANZI LUKA 2015/2016

UHLELO LOKUPHATHWA KWEZINHLEKELELE WANGO 2015/16

  UHLELO   LOKUKHULISWA   KANYE   NOKUTHUTHUKISWA   NGOKUDIDIYELWE
KWESIFUNDA, UMBONO 2030

  UHLAHLO ZIMALI LUKA 2015/20116


IZINKOMBA    ZOKUKALWA    KWEZINGA    LOKULETHWA    KWENTUTHUKO    KA
2015/2016


ISILINGANISO SOKUKHOKHELEKA KWEZINDLEKO


Imibuzo   emayelana   nalesi   saziso   ingaqondiswa   e   ofisi   likaMenenja   Womkhandlu wesiFunda saseZululand eQueen Silomo Centre, Private Bag X76, Ulundi, 3838. Inamba
Yocingo: (035) 874 5500. Isikhahlamezi: (035) 8745589


JH DE KLERK - MUNICIPAL MANAGERNotice Document:
[click to download]